Všeobecné obchodné podmienky

platné od 25. 9. 2023

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky služby poskytovateľa:

meno:             Ing. Adela Knéblová,
adresa:           Suchohrad 54, 90064 Suchohrad
IČO:                53 153 634
e-mail:            info@anglina.sk
tel.:                 +421 903 110 111

1.2 Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme sa oboznámiť s týmito VOP pred uskutočnením objednávky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke poskytovateľa. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, nie je možné využívať služby poskytovateľa. Potvrdením objednávky klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

1.3 Individuálne a špeciálne obchodné prípady nie sú súčasťou týchto zverejnených VOP.

2. Vyučovanie anglického jazyka, preklady a tlmočenie

2.1 Objednávku je možné vykonať telefonicky, mailom alebo osobne.

2.2 Zmluva vzniká písomným potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa a má váhu zmluvy. Ústna dohoda a/alebo potvrdenie rezervácie nemá váhu zmluvy.

3. Platobné podmienky a ceny.

3.1 Za poskytnuté služby je klient povinný uhradiť prevodom na účet cenu v súlade s platným cenníkom poskytovateľa pred začatím poskytovania služieb, najneskôr v prvý deň poskytovania služieb. Ak je platba vykonaná v deň začatia poskytovania služieb, klient doručí emailom potvrdenie o zaplatení.

3.2 Pri službách v rozsahu viac ako 10 hodín mesačne je možné uhradiť cenu po ukončení mesiaca. Pri nových klientoch je v takomto prípade potrebné uhradiť zálohu v rozsahu 10 hodín pred začatím poskytovania služieb.

3.3 Poskytovateľ služieb má právo zverejnené ceny zmeniť, pričom nadobúdajú platnosť momentom zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa.

3.4 V prípade, že zálohová platba za objednanú službu nebude uhradená v termíne, poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté Storno poplatky, ktoré sú uvedené v bode č. 4.

3.5 Poskytovateľ neposkytuje žiadne bezplatné hodiny.

4. Storno podmienky (podmienky zrušenia objednávky)

4.1 Objednávka môže byť zrušená zo strany klienta aj poskytovateľa.

4.2 Klient má možnosť zrušiť objednávku pred začatím poskytovania služieb bezplatne.

4.3 Po začatí poskytovania služieb je možné zrušiť objednávku zo strany klienta so storno poplatkom v rozsahu:

  • odučených 1-4 hodiny z 10 hodinového kurzu – 50% z hodnoty kurzu (klientovi sa vráti 50% zo zaplatenej sumy)
  • odučených 5-6 hodín z 10-hodinového kurzu – 75% z hodnoty kurzu (klientovi sa vráti 25% zo zaplatenej sumy)
  • odučených 7 hodín a viac – 100% z hodnoty kurzu (klientovi sa nevráti žiadna čiastka zo zaplatenej sumy).

4.4 Ak je objednávka zrušená zo strany poskytovateľa po začatí poskytovania služieb, je klientovi preplatený zvyšný neodučený počet hodín v rovnakej hodnote, ako boli zaplatené.

5. Organizácia hodín

5.1 Predplatený 10-hodinový kurz je možné využiť maximálne do 14 týždňov, mimo prázdnin.

5.2 Ak si klient rezervuje termín a rozhodne sa platiť hodiny jednotlivo, termín je rezervovaný na pravidelnú výučbu, pokiaľ klient nechodí na hodiny pravidelne a hodiny opakovane ruší (napr. je odučená jedna hodina za mesiac), poskytovateľ môže rezerváciu termínu zrušiť a termín ponúknuť inému klientovi.

5.3 Počas sviatkov sa neučí, pokiaľ to nie je dohodnuté individuálne inak.

5.4 Detské vyučovanie môže mať zohľadnené prázdniny počas školského roka, podľa požiadaviek klienta. Je možné učiť aj počas prázdnin. Nie je možné zaplatiť si 10-hodinový kurz a dať si prestávku na leto, platí bod č. 5.1.

5.5 Hodiny sa konajú v dohodnutom čase. Nie je možné posúvať začiatok hodín zo strany klienta, pokiaľ to nie je v súlade so záujmom poskytovateľa, zohľadňuje sa nasledujúca výučba poskytovateľa.

5.6 Ak klient na hodinu mešká a oznámi to, vyučujúci počká max 10 minút. V prípade meškania klienta sa za začiatok vyučovania považuje dohodnutý čas, nie skutočný čas začatia hodiny.

5.7 Ak klient oznámi, že bude meškať dlhšie ako 10 minút, vyučujúci nečaká, hodina sa považuje za odučenú, a teda zaplatenú.

5.8 Ak na hodinu mešká vyučujúci, za začiatok hodiny sa považuje skutočný čas začatia a je odučená celá dohodnutá hodina, klient o nič neprichádza. (Môže sa stať pri presúvaní sa medzi klientami.)

5.9 Ak sa klient na hodinu nedostaví, zabudne hodinu zrušiť alebo nie je v čase vyučovania doma, považuje sa hodina za odučenú a je platená.

5.10 Na vyučovaní sa používajú dohodnuté učebnice resp. pomôcky, ktoré si klient zabezpečuje vo vlastnej réžii.

5.11 Na vyučovaní sa spravidla nachádza len klient (dospelý alebo dieťa) a učiteľka.

5.12 Pri vyučovaní naživo nesmie klient preukazovať žiadne známky infekčného ochorenia.

6. Rušenie jednotlivých hodín

6.1 Hodinu je možné zrušiť z oboch strán, zo strany klienta aj učiteľky.

6.2 V prípade zrušenia hodiny zo strany klienta je zrušenie bezplatné v čase do 6 hodín pred začiatkom dohodnutej hodiny. Ak je hodina zrušená v čase kratšom ako 6 hodín pred vyučovaním, účtuje sa 100% storno poplatok, teda ju klient zaplatí.

6.3 V prípade zrušenia hodiny zo strany učiteľky hodina nie je platená, je možné odučiť ju inokedy.

6.4 Ak klient hodinu zabudne zrušiť alebo sa z akýchkoľvek dôvodov na hodinu nedostaví alebo nie je v čase dohodnutej hodiny na dohodnutom mieste vyučovania, hodina sa považuje za odučenú, a teda za platenú.

6.5 Klient je povinný hodinu zrušiť, ak má infekčné ochorenie. Pokiaľ prídem na hodinu a klient preukazuje známky infekčného ochorenia, vyučujúca má právo odísť a hodinu účtovať ako odučenú. Prosím, berte ohľad na ostatných klientov aj na učiteľku.

7. Ochrana osobných údajov

7.1  Ochrana osobných údajov je spracovaná v dokumente „Ochrana osobných údajov“.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
8.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.
8.3 Klient pri potvrdení objednávky vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke www.anglina.sk.
8.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa.