Ochrana osobných údajov

Údaje klienta by mali byť vždy v bezpečí. Z tohto dôvodu je proces spracúvania osobných údajov klientov nastavený tak, aby bol plne v súlade s aktuálnou právnou úpravou, pričom v tejto časti sú uvedené základné informácie o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov. A to najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

I.      Moje kontaktné údaje

Ing. Adela Knéblová

adresa: Suchohrad 54, 90064 Suchohrad

IČO: 53 153 634

vznik živnostenského oprávnenia: 1.7.2020

e-mail: info@anglina.sk

tel.: +421 903 110 111

Všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke: www.anglina.sk.

II.  Aké údaje spracovávam a prečo?

Osobné údaje spracúvam iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), nespracúvam osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

Osobné údaje svojich klientov spracúvam za účelom poskytovania služieb v oblasti jazykového vzdelávania, prekladu a tlmočenia, v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

Osobné údaje svojich klientov spracúvam zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR. Medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ (t.j. ak je dôvodom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, a teda, Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sme Vám mohli riadne poskytnúť službu, napr. zaslať Vám potvrdenie objednávky na Váš e-mail, priradiť Vašu platbu k objednávke, nevyžaduje sa pre tento prípad ešte aj Váš osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov).

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Ako prevádzkovateľ spracúvam iba a výlučne nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

Výučba anglického jazyka

ÚdajÚčelPrávny základ
meno,
priezvisko,
telefónny kontakt,
e-mailový kontakt, kontakt na komunikačnú aplikáciu (Skype, …),
údaj o úrovni jazykových znalostí, predošlé skúsenosti  s učením sa jazyka, informácie o priebehu a výsledkoch učenia sa
telefonická a e-mailová komunikácia s klientom za účelom jeho mentorovania, usmerňovania a vyhodnocovania úrovne jeho jazykových znalostíčlánok 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Súťaže, akcie 

ZoznamÚčelPrávny základ
meno,
e-mailový kontakt
zapojenie sa do súťaže organizovanej prevádzkovateľom, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry klientovi ako výhercovi, prispôsobenie našej ponuky  individuálnym potrebám klientačlánok 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

Cookies

ÚdajÚčelPrávny základ
textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači  alebo mobilnom zariadení klienta pri jej prehliadaní,
IP adresa
zapamätanie si používateľských nastavení,  pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom klientov a funkcionalitu webstránok, vylepšenie zákazníckej podporyčlánok 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

Priamy marketing

ÚdajÚčelPrávny základ
meno,
e-mailová adresa
ponuka tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty, informácie o plánovaných akciách, odprezentovanie reklamných a marketingových aktivít, odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov  článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa,  

Preklady, tlmočenie

ÚdajÚčelPrávny základ
meno, priezvisko, telefónny kontakt, adresa,
e-mailová adresa
Mailová a telefonická komunikácia s klientom za účelom vyhotovenia prekladu či tlmočeniačlánok 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy 

III.           Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú?

Osobné údaje svojich klientov chránim, pričom tieto nesprístupňujem a ani neposkytujem tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú IT infraštruktúru, zasielateľské služby, fakturačné webové nástroje, a z tohto dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR. Výber svojich partnerov realizujem okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov mojich klientov, pričom tieto subjekty sú zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

Osobné údaje klientov nie sú prenášané do tretích krajín alebo do medzinárodnej organizácie, a ani to neplánujem. Moji klienti si môžu byť istí ochranou svojich osobných údajov, ktoré pri mojej činnosti spracúvam.

IV.            Po akú dobu uchovávam vaše osobné údaje?

Údaje o klientoch sú uchovávané počas celého priebehu vzdelávania. Po ukončení vzdelávania a vykonaní prekladateľských či tlmočníckych prác, sú údaje uchovávané po dobu päť (5) rokov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujem ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR a Zákonom.

V.               Aké sú vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva. Je to najmä:

 1. Právo na prístup k osobným údajom
 2. Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
 3. Právo na vymazanie osobných údajov
 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 5. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 6. Právo na prenosnosť osobných údajov
 7. Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
 8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ohľadom uplatnenia si týchto práv ma môžete kontaktovať, kontakt nájdete v článku I..

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

VI.            Ste povinný nám poskytnúť vaše osobné údaje?

Poskytnutie vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie služby), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním služby.

VII.        Aké sú základné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov?

Za účelom čo najvyššej ochrany vašich osobných údajov som do procesov spracúvania osobných údajov implementovala nasledovné zabezpečenia a prijala tieto technické a organizačné opatrenia:

 • K vašim osobným údajom nemajú prístup iné osoby.
 • Realizujem pravidelný monitoring právnych predpisov v oblasti osobných údajov,
 • Všetky stránky a aplikácie, na ktorých sa uchovávajú vaše osobné údaje, sú chránené heslom a šifrovaním.

VIII.     Cookies

Webové stránky www.anglina.sk nepoužívajú súbory cookies.

Ak sa rozhodnem zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejním ich na tejto stránke.

Tieto podmienky sú platné od 1.8.2020.